تحلیلگران پردیس رایانه

شرکت مهندسی نرم‌افزار


تولید نرم‌افزار

در زمینه‌هاى بانک اطلاعاتى، سيستمى، فرهنگى، آموزشى و پزشكى (تحت PC و Web)