تحلیلگران پردیس رایانه

شرکت مهندسی نرم‌افزار

سوابق کاری

1-  بانک اطلاعاتى:

 2-  تحت Web:

 3-  سیستمى:

4-  فرهنگى:

5-  پزشکى:

6-  اسلامى:

7-  چندرسانه‌اى: